งานเลี้ยงรุ่น ครั้งที่ 9

ภาควิชาแม่พิมพ์และเครื่องมือ (TD) ,

ภาควิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์และเครื่องมือ (TDT) ,

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (TDET) ,

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB)

ขอขอบพระคุณทางภาควิชาฯไว้ณ.โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

ที่ไว้วางใจในบริการงานดนตรีคุณภาพครบวงจรของเรา

"แรนด้อม มิวสิค งานเล็ก งานใหญ่ เราใส่ใจทุกงาน"